Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Wstęp
Rozdział I
Koncepcje polityki narodowościowej w programach organizacji emigracyjnych i krajowych w latach II wojny światowej

1. Naród niemiecki w ocenie polskiej opinii politycznej
2. Problem wysiedlenia Niemców i osadnictwa na ziemiach rewindykowanych
3. Kwestia żydowska 
4. Stosunek do Białorusinów i Ukraińców

Rozdział II
Kształtowanie administracji polskiej w Gdańsku

1. Wyzwolenie Gdańska 
2. Zakres zniszczeń miasta
3. Uwarunkowania zewnętrzne polskiej władzy w Gdańsku 
4. Tworzenie struktur administracyjnych

Rozdział III
Polityka narodowościowa władz polskich

1. Polityka władz centralnych
2. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Gdańska 
3. Rehabilitacja i weryfikacja 
4. Stosunek władz gdańskich wobec niewielkich grup narodowościowych

Rozdział IV
Napływ ludności polskiej do Gdańska

1. Organizacja akcji przesiedleńczej i repatriacyjnej
2. Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gdańsku
3. Zasiedlenie Gdańska

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i szkiców