Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

I. Źródła archiwalne
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG)

 • Akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR), sygn. VI, 4, nr 7, 9, 11, 14

 • Akta Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (UWG), sygn. VI, 1/1389

 • Akta Zarządu Miejskiego w Gdańsku (ZMG), sygn. VI, 2, nr 26, 29, 31, 32

II. Źródła publikowane
 • Kształtowanie się pierwszego planu osadnictwa Ziem Zachodnich w 1945 r., Wybór dokumentów K. Kersten, T. Szarota, [w:] Polska Ludowa. Materiały i studia, t.V, Warszawa 1966.

 • Misiło E., Akcja "Wisła". Dokumenty, Warszawa 1993.

 • Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, red. M. Kridla, W. Malinowski, J. Wittlin, Warszawa 1986.

 • Polska Partia Robotnicza, Dokumenty programowe 1942-1948, Warszawa 1984.

 • Teheran - Jałta - Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, Warszawa 1970.

III. Prasa
 • "Głos Wybrzeża", nr 64/2001.

 • "Odra", nr 2/2001.

IV. Wspomnienia
 • Strąbski S., Gdańsk po wyzwoleniu. Rok pracy i osiągnięć, Gdańsk 1946.

V. Opracowania
 1. Banasiak S., Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1947, Poznań 1963.

 2. Banasiak S., Przesiedlenie Niemców z Polski w latach 1945-1950, Łódź 1968.

 3. Berendt G., Świeckie i religijne organizacje społeczności żydowskiej w województwie gdańskim w okresie powojennym, [w:] W starej i nowej ojczyźnie. Mniejszości narodowe w Gdańsku po drugiej wojnie światowej, red. I. Hałagida, Gdańsk 1997.

 4. Biernat Cz., Archiwum państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku, Warszawa-Łódź 1992.

 5. Chazbijewicz S., Tatarzy w powojennym Gdańsku - kronika obecności, [w:] W starej i nowej ojczyźnie... .

 6. Chodubski A., Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim, [w:] W starej i nowej ojczyźnie... .

 7. Cieślak E., Biernat Cz., Dzieje Gdańska, Gdańsk 1994.

 8. Czerniakiewicz J., Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987.

 9. Drozd R., Ukraińcy w Polsce, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), red. P. Madajczyk, Warszawa 1998.

 10. Dulczewski Z., Społeczne aspekty migracji na ziemiach zachodnich, Poznań 1965.

 11. Friszke A., Publicystyka Polski Podziemnej wobec zagłady Żydów, [w:] Polska - Polacy - mniejszości narodowe. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. VIII, red. W. Wrzesiński, Wrocław - Warszawa - Kraków 1992.

 12. Golczewski K., Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy (1944-1945), Poznań 1971.

 13. Górnicki W., Katechizm narodowy, Warszawa 1944.

 14. Gruszkowski W., Zakres zniszczeń organizmu miejskiego - straty w zabytkach, [w:] Historia Gdańska, t.IV/2: 1920-1945, red. E. Cieślak, Sopot 1999.

 15. Gruszkowski W., Zniszczenia Śródmieścia Gdańska i początki odbudowy, [w:] Gdańsk 1945 Zbiór studiów pod redakcją Mariana Mroczki, Gdańsk 1996.

 16. Hajduk B., Założenia operacyjne, przebieg działań wojskowych i opanowanie Gdańska przez Armię Radziecką, [w:] Historia Gdańska... .

 17. Hałagida J., Społeczna, kulturalna i oświatowa działalność Ukraińców w województwie gdańskim po 1945 roku, [w:] W starej i nowej ojczyźnie....

 18. Hejger M., Kwestia narodowościowa na tle przekształceń ludnościowych w Gdańsku po zakończeniu działań wojennych, [w:] Gdańsk 1945....

 19. Hejger M., Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947, "Rocznik Gdański", t. LIV, zesz. 1, Gdańsk 1994.

 20. Hejger M., Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947, Słupsk 1998.

 21. Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993.

 22. Kersten K., Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939-1968, Warszawa 1992.

 23. Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (Studium historyczne), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974.

 24. Kersten K., Rok pierwszy, Warszawa 1993.

 25. Kilarscy E. i M., Czego już nie ma we wnętrzach zabytkowych budowli Gdańska?, [w:] Gdańsk 1945 ... .

 26. Kosiarz E., Wyzwolenie Polski północnej 1945, Gdynia 1967.

 27. Kosiński L., Geografia ludności, Warszawa 1967.

 28. Kozłowski R., Przeobrażenia społeczno-polityczne w województwie pomorskim (1945-1948), Toruń 1976.

 29. Kwilecki A., Ruchy migracyjne ludności w Polsce Ludowej (Stan i potrzeby badań), [w:] Społeczeństwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pod red. Antoniego Czubińskiego, Warszawa 1977.

 30. Labuda G., Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1971.

 31. Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.I, Warszawa 1970.

 32. Madajczyk P., Niemcy, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997.

 33. Magierska A., Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku. Kształtowanie się podstaw polityki integracyjnej państwa polskiego, Warszawa 1978.

 34. Maroszek B., Kształtowanie się nowego społeczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1964, Gdańsk 1965.

 35. Mironowicz E., Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.

 36. Misiło E., Polska polityka narodowościowa wobec Ukraińców 1944-1947, [w:] Polska - Polacy - mniejszości narodowe....

 37. Misztal J., Weryfikacja narodowościowa na ziemiach odzyskanych, Warszawa 1990.

 38. Misztal Z., Odbudowa i rozwój przemysłu województwa gdańskiego w latach 1945-1949, Gdańsk 1967.

 39. Misztal Z., Przejęcie przemysłu województwa gdańskiego przez władze polskie (kwiecień - sierpień 1945), "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne", Seria Pomorzoznawcza, nr 16/1967.

 40. Mroczko M., Ziemie zachodnie w polskiej myśli politycznej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwesytetu Gdańskiego", Historia 18, Gdańsk 1986.

 41. Musielak M., Polski Związek Zachodni 1944-1950, Poznań 1986.

 42. Orzechowski M., Odra - Nysa Łużycka - Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969.

 43. Osękowski Cz., Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956, Zielona Góra 1994.

 44. Romanow Z., Ludność niemiecka na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1947, Słupsk 1972.

 45. Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski, Gdańsk 1969.

 46. Sobczak I., Procesy demograficzne w województwie gdańskim, Gdańsk 1970.

 47. Stryczyński M., Akcja osadnicza w Gdańsku (1945-1946), "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Historia 18, Gdańsk 1986.

 48. Stryczyński M., Gdańsk w latach 1945-1948. Odbudowa organizmu miejskiego, Warszawa - Wrocław - Kraków - Gdańsk - Łódź 1981.

 49. Stryczyński M., Wielkość zniszczeń zasobów mieszkaniowych Gdańska, [w:] Historia Gdańska....

 50. Stryczyński M., Zakres strat portu i przemysłu w Gdańsku, [w:] Historia Gdańska....

 51. Stryczyński M., Zniszczenia urządzeń portowych, przemysłu oraz infrastruktury komunalnej miasta, [w:]Gdańsk 1945....

 52. Stryczyński M., Zniszczenia zakładów i urządzeń komunalnych, [w:] Historia Gdańska....

 53. Tarka K., Litwini w Polsce 1944-1997, Opole 1988.

 54. Thorwald J., Wielka ucieczka, Kraków 1995.

 55. Tomaszewski J., Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991.

 56. Tomaszewski J., Społeczność żydowska a Polacy w II Rzeczypospolitej, [w:] Polska - Polacy - mniejszości narodowe....

 57. Torzecki R., Polska myśl polityczna wobec kwestii ukraińskiej w czasie II wojny światowej (kraj i emigracja), [w:] Polska - Polacy - mniejszości narodowe....

 58. Turonek J., Kwestia białoruska w polityce obozu londyńskiego (1941-1944), "Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej", t. XIX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź-Gdańsk 1983.

 59. Wapiński R., Pierwsze lata władzy ludowej na Wybrzeżu Gdańskim, Gdańsk 1970.

 60. Wapiński R., Powstanie władzy ludowej w Gdańsku w świetle sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z 30 lipca 1945 r., "Rocznik Gdański", Gdańsk 1962.

 61. Wrzesiński W., Naród niemiecki w polskiej myśli politycznej lat II wojny światowej, [w:] Polska - Polacy - mniejszości narodowe....

 62. Zieliński L., Przemiany społeczno-polityczne w województwie gdańskim w latach 1945-1948, Gdańsk 1972.

 63. Zieliński L., Reforma rolna i osadnictwo w województwie gdańskim w latach 1945-1947, Gdańsk 1965.

 64. Żerosławski Cz., Katolicka myśl o ojczyźnie. Ideowo polityczne koncepcje klerykalnego podziemia 1939-1944, Warszawa 1987.